تست صفحه فیچر ها

01.

ابتدا اطلاعات سفارش خود شامل قیمت، تعداد و... را در پنل ثبت معامله وارد کنید.

.با کلیک بر روی این

آیکون کلید لانچر را مشاهده کرده و با کلیک بر روی آن معامله لانچر خود را ثبت کنید

فایل ضمیمه:

مراحل تغییر چیدمان صفحه

02.

۱

ابتدا اطلاعات سفارش خود شامل قیمت، تعداد و... را در پنل ثبت معامله وارد کنید.

۲

.با کلیک بر روی این

آیکون کلید لانچر را مشاهده کرده و با کلیک بر روی آن معامله لانچر خود را ثبت کنید

فایل ضمیمه:

مراحل تغییر چیدمان صفحه

04.

۱

ابتدا اطلاعات سفارش خود شامل قیمت، تعداد و... را در پنل ثبت معامله وارد کنید.

۲

.با کلیک بر روی این

آیکون کلید لانچر را مشاهده کرده و با کلیک بر روی آن معامله لانچر خود را ثبت کنید

فایل ضمیمه:

مراحل تغییر چیدمان صفحه
© کپی‌رایت - توسعه ابزار بازار سرمایه